Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
สถิติ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานกระทู้ ถาม-ตอบ
ช่องทางร้องเรียนทุจริต
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนา
เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

                                                 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งว่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี(๒๕๖๑-๒๕๖๓) จำนวน ๒ ตำแหน่ง ดังนี้ ฃ
                                                 ๑. นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ชำนาญการ                    จำนวน    ๑    อัตรา
                                                 ๒. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน                       จำนวน    ๑    อัตรา
                                                โดยผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตรงตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตามที่ ก.อบต.กำหนดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างดังกล่าว และมีความประสงค์จะขอโอน(ย้าย) ให้ยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณารับโอน(ย้าย)ได้ดังนี้
                                                ๑.คำร้องขอโอน(ย้าย)                                                  จำนวน    ๑    ชุด
                                                ๒.หนังสือยินยอมให้โอน(ย้าย)                                      จำนวน    ๑    ชุด
                                                ๓.หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา           จำนวน    ๑    ชุด
                                                ๔.สำเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.๗)                                   จำนวน    ๑     ชุด
                                                ๕.เอกสารหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง                                จำนวน    ๑    ชุด
                                               สำหรับผู้ที่สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือจัดส่งเอกสารได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพนา
อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันและเวลาราชการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ 0-4546-3504
         

                                                     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                                                        ประกาศ  ณ  วันที่  12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

                                                                                กนก   ศรศิลป์
                                                                            (นายกนก     ศรศิลป์)
                                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนา                             
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2561