Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
สถิติ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานกระทู้ ถาม-ตอบ
ช่องทางร้องเรียนทุจริต
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพนา ได้รับการยกฐานะขึ้นจากสภาตำบล ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยอาศัยตามความในมาตรา ๔๐ และ มาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั่วไป เล่มที่ ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ ง
 
ทำเนียบผู้บริหาร
       ๑.     นายประมวล        บุญตา          ประธานกรรมการบริหาร
       ๒.     นายศรีไพ           เนื้อแก่น        ประธานกรรมการบริหาร
       ๓.     นายสุคนธ์           อุทธา           ประธานกรรมการบริหาร
       ๔.     นายสมบูรณ์         กีฬา            ประธานกรรมการบริหาร
       ๕.     นายสมบูรณ์         กีฬา            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนา
       ๖.     นายสมบูรณ์         กีฬา            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนา
       ๗.     นายไพรัช            กีฬา            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนา    
       ๘.  นายกนก            ศรศิลป์           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนา(ปัจจุบัน)

 
 

ทำเนียบประธานสภา
      ๑.     นายปฐม             ใจหาญ          ประธานสภาตำบล
      ๒.     นายปฐม             ใจหาญ          ประธานสภาตำบล
      ๓.     นายสุรชาติ          ใจหาญ          ประธานสภาตำบล
      ๔.     นายทองคำ         ต้นวงศ์           ประธานสภาตำบล
      ๕.     นายทองคำ         ต้นวงศ์           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
      ๖.     นายทองคำ         ต้นวงศ์           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
      ๗.     นายทองคำ         ต้นวงศ์           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
      ๘. นายทองคำ           ต้นวงศ์           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล(ปัจจุบัน)
 
 
Responsive image