Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
สถิติ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานกระทู้ ถาม-ตอบ
ช่องทางร้องเรียนทุจริต
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา
Responsive image
นางสาวบริบูรณ์ สิงห์นาค
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพนา
Responsive image
นายธิรางกูล ป้องปก
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
Responsive image
นางสุฑาทิพย์ กัลยา
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนขวัญ
Responsive image
นางประไพศรี ศรีเนตร
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดเนกขัมมาราม
Responsive image
นางสาวอารีรัตน์ ต้นวงศ์
ครูผู้ดูแลเด็ก หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงสวาสดิ์
Responsive image
นางปาริชาติ บรรลือ
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนธาตุ
Responsive image
นางสมร กีฬา
พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงสวาสดิ์
Responsive image
นางสาวมณีจันทร์ บุญสวัสดิ์
พนักจ้างตามภารกิจ ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนขวัญ
Responsive image
นางสาวศิริรัตน์ พรมโพธิ์ธิน
พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก้านโนนธาตุ
Responsive image
นางสาวสาวิตรี บุญพิพัฒน์
คนงานทั่วไป
Responsive image