Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
สถิติ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์การให้คุณโทษและสร้างขวัญกำลัง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานกระทู้ ถาม-ตอบ
ช่องทางร้องเรียนทุจริต
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
Social Network
E-service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
   1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
   2. การพัฒนาด้านสังคม
   3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   4. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
   5. การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   6. การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
   7. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   8. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
   1. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน/หมู่บ้านในระดับรากหญ้าให้มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้
   2. ส่งเสริมการพัฒนาพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าวหอมมะลิ, ยางพารา, ฯลฯ  เป็นต้น
   3. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างในชุมชน/หมู่บ้าน
   4. ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้มีคุณภาพ
   5. ส่งเสริมลานค้าชุมชนและการค้าขายระหว่างตำบล/อำเภอ/จังหวัดฯใกล้เคียง
   6. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ทางสังคม
   7. ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความรักความอบอุ่นอย่างยั่งยืน
   8. ส่งเสริมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลและการรวมกลุ่มองค์กรต่างๆ ในชุมชน
   9. ส่งเสริมให้ชุมชน/หมู่บ้านมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
 10. ส่งเสริมให้มีการจัดหาและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานให้ครบทุกหมู่บ้าน
 11. ส่งเสริมการจัดวางผังเมืองรวมให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่ของตำบลพนา
 12. ส่งเสริมให้มีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค/บริโภค
 13. ส่งเสริมให้มีน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอ
 14. ส่งเสริมการสาธารณสุขอนามัยในครอบครัวอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
 15. ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน/หมู่บ้านอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
 16. ส่งเสริมกีฬาในชุมชน/หมู่บ้านอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
 17. ส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
 18. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
 19. ส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 20. ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้
 21. ส่งเสริมให้มีการใช้ดินและน้ำอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
 22. ส่งเสริมให้มีการจัดการขยะรวมทั้งตำบล
 23. ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในหน่วยงาน/ชุมชน/หมู่บ้าน
 24. ส่งเสริมคุณภาพบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
 25. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการแบบประชาชนมีส่วนร่วม/ตรวจสอบได้อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพนา

ที่ตั้ง : 146 หมู่ที่ 2 ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180 
โทรศัพท์ : 045-463504   แฟกซ์ : 
E-mail : Pr.Phana.sao@gmail.com

www.phana.go.th