Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
สถิติ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานกระทู้ ถาม-ตอบ
ช่องทางร้องเรียนทุจริต
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพนา ปี งบประมาณ 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนา
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพนา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

**************************
 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพนา จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าขององค์การบริหารส่วนตำบล  ปีงบประมาณ 25๖๑ จำนวน  ๒  ตำแหน่ง  ๒  อัตรา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดอำนาจเจริญ  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ องค์การบริหารส่วนตำบลพนา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้
               1.   ตำแหน่งที่รับสมัครการสรรหาและการเลือกสรร  จำนวน ๒  ตำแหน่ง  ๒  อัตรา  ดังนี้
  พนักงานจ้างตามภารกิจ (สำนักปลัด)
    ๑.1 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   (ผู้มีทักษะ)                         จำนวน    1   อัตรา
      พนักงานจ้างทั่วไป (กองช่าง)
     ๑.๒ ตำแหน่ง คนงานทั่วไปปฏิบัติงานอำนวยการก่อสร้าง    จำนวน    1   อัตรา
๒.ระยะเวลาการจ้าง
     ๒.๑  พนักงานจ้างตามภารกิจ ทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ ๓ ปี โดยอาจมีการต่อระยะเวลาการจ้างอีกคราวละไม่เกิน ๓ ปี ตามผลการประเมินและตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
     ๒.๒  พนักงานจ้างทั่วไป ทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ ๑ ปี โดยอาจมีการต่อระยะเวลาการจ้างได้อีกไม่เกินคราวละ ๑ ปี ตามผลการประเมินและตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
                          
.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
                   ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
                   ๓.1  คุณสมบัติทั่วไป   ผู้สมัครสรรหาและเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  4  ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอำนาจเจริญ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง   ลงวันที่  5  กรกฎาคม พ.ศ. 2547   ดังต่อไปนี้
     (1) มีสัญชาติไทย
     (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกิน 60 ปี 
     (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                        (4) ไม่เป็นผู้มีการทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงานส่วนตำบล ดังนี้
                             (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
                             (ข) วัณโรคในระยะอันตราย
                             (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
                             (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
                             (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
      (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
                         (6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
                         (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
                         (9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
                         (๑๐) สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร   ไม่สามารถสมัครสอบ  หรือเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างได้  ทั้งนี้เป็นไปตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร  ที่ 
นว  89/2501  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2501  และตามความในมาตรา  5  ของคำสั่งมหาเถรสมาคม  
ลงวันที่  22  กันยายน  2551
                   ๓.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ผู้สมัครสรรหาและเลือกสรรตำแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพนากำหนดแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบ (ผนวก ก.)
 
. การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
(1)  ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่   สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลพนา
ตั้งแต่วันที่ ๒2 –๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๔๕ – ๔๖๓๕๐๔
                   ** ผู้สมัครสอบมีสิทธิเลือกตำแหน่งที่สมัครสรรหาและเลือกสรรได้เพียง  1 ตำแหน่ง  เท่านั้น
 
. เอกสารและหลักฐานที่จะใช้ในการสมัคร
 ผู้ประสงค์สมัครสรรหาและเลือกสรร  ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้อง  และลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับดังต่อไปนี้
   (1)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก   และไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน  จำนวน 3 รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ – สกุล ตำแหน่งที่สอบหลังรูปด้วยตัวบรรจง
   (2)  สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                                                                                                                             จำนวน 1 ฉบับ
   (๓)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                                                                                                                               จำนวน 1 ฉบับ
   (๔) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย                            จำนวน 1  ฉบับ
   (๕)  สำเนาวุฒิการศึกษา หรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา                                                                         จำนวน 1  ฉบับ 
   (๖)  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส , ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล, ใบขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน (สด.๙) (ถ้ามี)                                                            จำนวน 1  ฉบับ
   (๗) สำเนาใบขับขี่รถยนต์ประเภท ๑ ขึ้นไป (พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์)                                                                              จำนวน 1  ฉบับ
                       สำเนาเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครเขียนรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย
สำหรับการสมัครสอบครั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร  และหากทราบภายหลัง ปรากฏว่าผู้สมัครรายใด 
มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนตำบลพนา  จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัครและไม่ได้รับสิทธิในการจ้างให้ดำรงตำแหน่ง
 
 
๖. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครฯ ต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ค่าธรรมเนียมการสมัคร ตำแหน่งละ ๑๐๐ บาท
         
          ๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเลือกสรร
                   จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตารางการสอบ สถานที่สอบ  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ณ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนาและเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพนา www.phana.go.th  ภายในวันที่ ๓ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑
 
          ๘. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
                   จะทำการสรรหาและเลือกสรรในวันที่  ๕  เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่  เวลา ๐๙.๐0 น. ณ
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนา  อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ  ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับสมัครแนบท้ายประกาศนี้(ภาค ผนวก ข.)
 
          ๙. เกณฑ์การตัดสิน
                   การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐   โดยพิจารณาจากคะแนนสูงสุดเป็นอันดับแรก
          ๑๐. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้สอบได้
 
                  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  ภายในวันที่  ๖ เดือน  กันยายน  พ.ศ. 25๖๑  
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนา  อำเภอพนา  จังหวัดอำนาจเจริญ  (วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสมหากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศและแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบ)
                   องค์การบริหารส่วนตำบลพนา  จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้โดยเรียงลำดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาคะแนนต่ำตามลำดับ   กรณีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้ภาคคะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ผู้ได้คะแนนความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับสูงกว่า  ถ้าคะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน  ก็ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า
          องค์การบริหารส่วนตำบลพนา  จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันใหม่แล้วแต่กรณีให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดบัญชีไป
๑๑. การทำสัญญาและเงื่อนไขการจ้าง
         องค์การบริหารส่วนตำบลพนา จะจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ทำสัญญาจ้าง) โดยให้ได้รับเงินค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด ดังนี้               
          พนักงานจ้างทั่วไป  ได้รับค่าตอบแทน ในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐.- บาท  (เก้าพันบาทถ้วน)  และค่าครองชีพชั่วคราว 1,000.- บาท  (หรือตามอัตราค่าตอบแทนตามการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือน ค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง)
          พนักงานจ้างตามภารกิจ ได้รับค่าตอบแทน ในอัตราเดือนละ    ๙,๔๐๐      บาท และค่าครองชีพชั่วคราว ๒,๐๐๐ บาท  ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอำนาจเจริญ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลพนา จะได้แจ้งให้ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง  หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ขึ้นบัญชีไว้ขาดคุณสมบัติหรือทุจริตในการสรรหาหรือใช้เอกสารปลอมหรือเอกสารอันเป็นเท็จ องค์การบริหารส่วนตำบลพนาจะถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีที่ขึ้นไว้ 
                   องค์การบริหารส่วนตำบลพนา  ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในรูปคณะกรรมการโดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้  และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประการใดเกี่ยวกับ
การแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้  หรือทุจริตเพื่อให้สอบได้  โปรดแจ้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ
ได้ทราบเพื่อจักได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
 
                                  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๔   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑
 
 
                                                                                                     กนก     ศรศิลป์
                                                                                                  (นายกนก  ศรศิลป์)
                                                                                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนา 


 
ดาวน์โหลด 1
ดาวน์โหลด 2
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2561