Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
สถิติ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานกระทู้ ถาม-ตอบ
ช่องทางร้องเรียนทุจริต
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนา เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑(ภาคผนวก ค.)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนา
เรื่อง  แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑(ภาคผนวก ค.)

**************************
 
                             ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพนา ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าขององค์การบริหารส่วนตำบล  ประจำปี 25๖๑  จำนวน  ๒  ตำแหน่ง  ๒  อัตรา  ตามประกาศ ลงวันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๑  นั้น
 
                                เนื่องจากในการประกาศรับสมัครสอบในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประเภทผู้มีทักษะ (มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์อย่างน้อย ๕ ปี มีหนังสือรับรองจากนายจ้างเดิม)  คณะกรรมการต้องใช้เวลาในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเข้ารับการเลือกสรร ประกอบกับมติคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๖๑ จึงแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ต่อไปนี้  แก้ไขในรายละเอียดภาคผนวก  ค  ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ สำหรับรายละเอียดอื่นๆให้เหมือนข้อความตามประกาศฉบับเดิมทุกประการ            
                                           จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                                        ประกาศ  ณ  วันที่        เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 25๖๑
 
 กนก    ศรศิลป์
 
(นายกนก  ศรศิลป์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนา
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2561