Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
สถิติ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานกระทู้ ถาม-ตอบ
ช่องทางร้องเรียนทุจริต
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนา เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเลือกสรร)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนา
เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเลือกสรร)

                          ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพนา ได้ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2561 จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ตามประกาศลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 และแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ปีงบประมาณ 2561 ในรายละเอียดภาคผนวก ค ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 นั้น
                          เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลพนาดำเนินการสรรหาและเลือกสรรในรูปแบบคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ซึ่งองค์ประกอบคณะกรรมการไม่ครบด้วยคณะกรรมการติดภารกิจในการเดินทางไปราชการต่างจังหวัด ทำให้ไม่สามารถพิจารณาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้ารับการเลือกสรรได้ตามกำหนดจึงขอแจ้งเลื่อนกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้ารับการเลือกสรร เป็นวันที่ 7 กันยายน 2561 
                           สำหรับราบละเอียดอื่นๆให้เหมือนข้อความเดิมตามประกาศฉบับเดิมทุกประการ
                           จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                                        ประกาศ  ณ  วันที่     5    กันยายน    พ.ศ. 2561


                                                                                                กนก      ศรศิลป์
                                                                                             (นายกนก   ศรศิลป์)
                                                                                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนา 
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2561