Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
สถิติ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานกระทู้ ถาม-ตอบ
ช่องทางร้องเรียนทุจริต
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ปีงบประมาณ 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนา
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ปีงบประมาณ 2561
*********************
             ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนา   ลงวันที่  14  สิงหาคม  ๒๕61  และฉบับแก้ไขประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ปีงบประมาณ 2561(ภาคผนวก ค.)  ลงวันที่ 22 สิงหาคม ๒๕61  และฉบับแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล (วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเลือกสรร ) ลงวันที่ 5 กันยายน 2561จำนวน  ๒  ตำแหน่ง  ๒  อัตรา  โดยกำหนดวันรับสมัครระหว่างวันที่    22-31 สิงหาคม  พ.ศ.  ๒561 การรับสมัครฯ ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว 
                 
              อาศัยอำนาจตามความใน  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗  และ  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอำนาจเจริญ   เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗ ประกอบมติคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖1 ตามบัญชีรายชื่อฯแนบท้ายประกาศนี้  จึงให้ผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1  ถือปฏิบัติ  ดังนี้
                ๑.  ให้เดินทางไปรายงานตัว  ในวันที่  11  กันยายน  ๒๕61  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐  น.  
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนา  อำเภอพนา  จังหวัดอำนาจเจริญ
                ๒.  กำหนดเข้ารับการเลือกสรรฯ ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐  น.   ภาควิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.)  ในวันที่  11  กันยายน ๒๕61  เวลา  ๑๐.๔๐ – ๑๒.๐๐  น.  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนา  อำเภอพนา  จังหวัดอำนาจเจริญ
                ๓.  กำหนดเข้ารับการเลือกสรรฯ ภาควิชาความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (ภาค ค.)  ในวันที่  11  กันยายน  ๒๕61 เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนา  อำเภอพนา  จังหวัดอำนาจเจริญ
                ๔.  การแต่งกาย   ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ
                ๕.  ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรฯเตรียมอุปกรณ์การสอบ  คือ  ปากกาสีน้ำเงินหรือสีดำก็ได้  เพื่อใช้ในการสอบเลือกสรรฯ  ห้ามใช้ปากกาสีอื่นหรือวัสดุอย่างอื่นใช้ในการสอบครั้งนี้   
                ๖. ห้ามนำหรือพกพาเครื่องสื่อสารต่างๆเข้าไปในห้องสอบหากฝ่าฝืนจะไม่ให้สอบและตัดสิทธิ์การคัดเลือกฯในครั้งนี้
                ๗.  ขอความร่วมมือให้ผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการเลือกสรรฯ  ถือปฏิบัติตาม  ข้อ  ๑-๖ โดยเคร่งครัดหากมีปัญหาข้อขัดข้องใดๆ  ในการปฏิบัติหรือการเข้ารับการเลือกสรรฯให้ประสานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมห้องสอบหรือ  คณะกรรมการสอบเลือกสรรฯ ก่อนเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการปฏิบัติให้ถูกต้องตรงกัน  และให้เกิดความบริสุทธิ์เป็นธรรมกับทุกฝ่าย   
                              จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
                                                  ประกาศ   ณ   วันที่   7  เดือน   กันยายน  พ.ศ. ๒๕61
 
                                                                                              สมศักดิ์   ต้นเชื้อ
                                                                                         (นายสมศักดิ์     ต้นเชื้อ)
                                                                    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนา รักษาราชการแทน
                                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนา
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2561