Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
สถิติ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์การให้คุณโทษและสร้างขวัญกำลัง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานกระทู้ ถาม-ตอบ
ช่องทางร้องเรียนทุจริต
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่น
อบต.พนาขอประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่นแทนตำแหน่งที่ว่าง
สายงานผู้บริหาร จำนวน ๓ อัตรา ดังนี้
1.ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
เลขที่ตำแหน่ง 72-3-05-2103-001
2.ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
เลขที่ตำแหน่ง 72-3-08-2107-001
3.หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
เลขที่ตำแหน่ง 72-3-05-2103-002
ตำแหน่งสายงานวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้
1.นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.
เลขที่ตำแหน่ง 72-3-12-3205-001
ตำแหน่งสายงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
1.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง.  เลขที่ตำแหน่ง 72-3-01-4805-001
2.นายช่างโยธาปง./ชง. เลขที่ตำแหน่ง 72-3-05-4701-001
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี่้
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2566