Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
สถิติ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานกระทู้ ถาม-ตอบ
ช่องทางร้องเรียนทุจริต
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ อบต.พนา เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารต่างสายงาน ในตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล 6)
                                                                       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนา

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารต่างสายงาน ในตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ๖)

--------------------------------

ด้วยคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารต่างสายงาน ในตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน-องค์การบริหารส่วนตำบล   ๖)   องค์การบริหารส่วนตำบลพนา   อำเภอพนา  จังหวัดอำนาจเจริญ      จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารต่างสายงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอำนาจเจริญ         เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๙ ลงวันที่ ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ประกอบมติคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารต่างสายงาน    ในตำแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล       (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ๖) ในการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๕๘ เมื่อวันที่  ๒๑  มกราคม ๒๕๕๘   จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารต่างสายงาน ในตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานองค์การ-บริหารส่วนตำบล ๖) ดังนี้

ข้อ ๑       ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก

- รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ๖) จำนวน ๑ อัตรา

ข้อ ๒      รายละเอียดตำแหน่งและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก

๒.๑    รายละเอียดตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ลักษณะที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และความรู้ความสามารถที่ต้องการ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑)

๒.๒    คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก

(๑)   เป็นพนักงานส่วนตำบลสายบริหารอื่น  ซึ่งดำรงตำแหน่งสายงานบริหารไม่ต่ำกว่าระดับ  6  มาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี

(๒)   กรณีพนักงานส่วนตำบลซึ่งโอนมาจากข้าราชการประเภทอื่น ให้เริ่มนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งบริหารตามสายงานนั้น  ตั้งแต่โอนมาดำรงตำแหน่งบริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาแล้วไม่กว่า ๑ ปี

(๓)   มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ที่ ก.อบต. กำหนด

 

 

 

 

ข้อ ๓      การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒) พร้อมเอกสารต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกำหนดยื่นสมัครด้วยตนเองได้     ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งแต่วันที่   ๑๒ – 2   เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘  ในวันและเวลาราชการ

 

ข้อ ๔      เอกสารที่ต้องยื่นในวันสมัคร

๔.๑    ใบสมัครสอบคัดเลือก (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒)

๔.๒    สำเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๑ ชุด

๔.๓    รูปถ่ายชุดเครื่องแบบพนักงานส่วนตำบลหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป

๔.๔    สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน ๑ ชุด

๔.๕    หนังสือยินยอมจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัดให้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓)

๔.๖    หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศสอบคัดเลือกนี้ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔)

๔.๗    แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕)

๔.๘    สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๑ ฉบับ

๔.๙    ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันรับสมัคร

๔.๑๐    หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)

ข้อ ๕      ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก

ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จำนวน ๔๐๐ บาท

 

ข้อ ๖      หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก

                               6.1 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  ทดสอบความรู้ ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนั้นโดยเฉพาะ โดยวิธีสอบข้อเขียน(ปรนัยหรืออัตนัย)

                               6.2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ โดยการสัมภาษณ์

 

ข้อ ๗      กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลพนา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก  ณ   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ภายในวันที่  ๒6  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐- ๔๕4๖-๓๕๐๔

 

ข้อ ๘      กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

คณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯ จะดำเนินการสอบคัดเลือก ดังนี้

๘.๑    ภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘   ตั้งแต่เวลา ๑0.๔0-๑๒.๔๐ น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

๘.๒    ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในวันที่ ๒4 มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา 09.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

 

ข้อ ๙      เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนทั้ง ภาค ข. และภาค ค. ในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนสูงสุด โดยรวมคะแนนการสอบทุกภาคเรียงตามลำดับลงมา

๙.๑    กรณีที่คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค.)มากกว่า เป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า

๙.๒    ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค.)เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข.)มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

๙.๓    ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

ข้อ ๑๐  กำหนด วัน เวลา สถานที่ประกาศผลการสอบคัดเลือก และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

๑๐.๑    องค์การบริหารส่วนตำบลพนา จะประกาศผลการสอบ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ภายในวันเสาร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

๑๐.๒    องค์การบริหารส่วนตำบลพนา จะประกาศผลการสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

๑๐.๓    องค์การบริหารส่วนตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ จะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้จำนวน  ๒  เท่า  ของอัตราว่างตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  โดยต้องเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน  และเมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจำนวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีสำรองยกเลิก

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                        ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๑  เดือน  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๕๘

 

 

                                                                                                                                        กนก  ศรศิลป์

  (นายกนก  ศรศิลป์)

                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนา

ดาวน์โหลด 1
ดาวน์โหลด 2
ดาวน์โหลด 3
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2558